document.write('
')

财务信息

nb88官方网站 > 投资者关系 > 财务信息
项目 2019年 2018年 2017年
营业收入(元) 116,059,590,164.00 97,108,864,935.00 93,800,479,215.00
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,918,643,871.00 3,435,127,975.00 7,567,682,493.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,166,793,317.00 1,517,702,353.00 6,679,211,138.00
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,083,079,194.00 25,684,047,196.00 26,726,929,655.00
基本每股收益(元/股) 0.05 0.10 0.22
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.10 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.16% 4.00% 9.25%
项目 2019年末 2018年末 2017年末
总资产(元) 340,412,203,308.00 304,028,491,385.00 256,108,741,849.00
归属于上市公司股东的净资产(元) 95,058,129,055.00 85,856,748,703.00 84,809,816,377.00
项目 2019年一季度 2018年年度 2018年三季度 2018年半年度 2018年一季度
营业收入(元) 26,454,258,554.00 97,108,864,935.00 69,464,413,289.00 43,473,904,966.00 21,566,813,037.00
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,051,781,919.00 3,435,127,975.00 3,379,066,735.00 2,975,206,500.00 2,018,692,554.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 352,304,432.00 1,517,702,353.00 1,098,848,634.00 978,868,759.00 1,238,599,228.00
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,164,241,385.00 25,684,047,196.00 18,297,602,412.00 11,439,605,846.00 7,198,088,816.00
基本每股收益(元/股) 0.03 0.10 0.10 0.09 0.06
稀释每股收益(元/股) 0.03 0.10 0.10 0.09 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.22% 4.00% 3.92% 3.45% 2.35%
项目 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末
总资产(元) 308,295,146,086.00 304,028,491,385.00 289,680,059,305.00 276,232,247,578.00 304,028,491,385.00
归属于上市公司股东的净资产(元) 87,077,785,020.00 85,856,748,703.00 85,818,805,445.00 85,465,192,715.00 85,856,748,703.00
下载定期报告